Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Конкурсна документација – Јавна набавка добара-набавка бензина, дизел горива и мазива за редовно обављање делатности практичне наставе

Објављено 19.03.2020 у Јавне набавке

На основу чл.39. и 61.Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“бр.124/12 14/2015 и 68/2015: у даљем тексту: ЗЈН), чл.6.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(„Сл.гласник РС“бр.86/2015),Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр.235 од 17.03.2020.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.01/2020 ЈНМВ, дел.бр.236 од 17.03.2020.године,  Комисија за предметну јавну набавку припремила  је :

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ За јавну набавку мале вредности-ДОБРА, jавна набавка  бр.01/2020 ЈНМ

Top