Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

Конкурснa документацијa за јавну набавку добара – Набавка школског намештаја

Објављено 04.07.2019 у Јавне набавке

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 642 од 01.07.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 643 од 01.07.2019.године, припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка школског намештаја редни број јавне набавке 5/2019

Конкурсна документација – Јавна набавка добара-набавка школског намештаја

Top