Педагошка служба

ПЕДАГОШКА СЛУЖБА ШКОЛЕ

Допринос у успешном функционисању наше школе пружа и педагошка служба. Школски педагози својим стручним радом доприносе унапређивању васпитно-образовног рада школе и остваривања циљева и задатака предвиђених планом и програмом као и Годишњим и Школским програмом школе. Педагошка служба учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе. Заједно са наставницима и одељењским старешинама прати и подстиче развој ученика. Рад ове службе се одвија кроз следеће активности:

Планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада:

 • помоћ у организацији такмичења, допунске,додатне наставе и др.
 •  помоћ наставницима, поготово приправницима у планирању наставних садржаја· учешће у планирању и реализацији Годишњег програма рада школе, Школског развојног плана и Школског програма
 •  унапређивање васпитног рада школе, посебно васпитног рада у одељенским заједницима.

Рад са ученицима:

 • саветодавни рад са ученицима
 • саветодавни рад у области професионалне оријентације
 • пружање одговарајуће помоћи ученицима у формирању и активностима Ученичког парламента
 • решавање актуелних наставних проблема
 • рад са ученицима који су имали специфичне потребе (да побољшају успех и усвоје методе учења, да се професионално оријентишу
 • oснаживање Ђачког парламента
 •  реализација радионица из програма репродуктивног здравља, рационализације учења, медијације, ненасилне комуникације
 • оснаживање и обука Вршњачког тима.

Рад са наставницима и одељенским старешинама:

 • помоћ у реализацији наставног градива кроз размену о начину реализације
 • решавање специфичних васпитних проблема
 • помоћ у организацији часа, такмичења
 • решавање проблема објективног начина испитивања и оцењивања ученика
 • помоћ приправницима у остваривању задатака програма увођења приправника у самостални васпитно-образовни рад.

Рад са родитељима:

 • индивидуални рад са родитељима чија деца имају одређене развојне тешкоће
 • рад са родитељима на унапређивању породичног васпитања
 • укључивање у рад Савета родитеља.
 • Рад у стручним органима:
 • учешће у раду Одељенских већа
 • учешће у раду Педагошког колегијума
 • учешће у раду Наставничког већа

Аналитичко-истраживачки рад:

 • истраживање о социјалном статусу ученика
 • акциона истраживања везана за подручја рада школе
 • самовредновање рада школе

Педагошка служба укључена је у рад тимова, често координира и иницира рад тимова задужених за развој школе.

Top