Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево

,,Могућности примене пројектне наставе,,

Објављено 30.10.2019 у »Превенција осипања ученика из образ. система

 У оквиру имплементације и ширења примера добре праксе кроз Ерасмус + пројекат ,,Спречавање осипања ученика из ВО система“, Тим  је направио план за активности које ће унапредити квалитет наставе, као и подићи  ниво заинтересованости и мотивације ученика, посебно оних који су у ризику од напуштања школе. Квалитетна, интерактивна и кооперативна настава је један од важнијих предуслова да ученици школу доживљавају као место на које радо долазе, где уче о актуелним темама на динамичан и њима  занимљив начин.

30.10..2019. године, у свечаној сали одржана је обука за наставнике о могућностима  примене пројектне наставе. На обуци је присуствовало 20 наставника општеобразовних и стручних предмета.

Излагање уз  презентацију имала је педагошкиња Ескенази Милутиновић Марсела.

Наставницима је представљен теоријски оквир пројектне наставе чија  основа лежи у  конструктивизму, односно ученику који треба да буде конструктор стеченог знања.

Представљене су фазе пројектне наставе, од планирања до евалуације, као  и важне значајке, као што је повезаност наставе са животом локалне заједнице, друштва, средине у којој ученици живе. Истакнуто је да пројекна настава у себи има елементе истраживалачке наставе, као и проблемске настане,  те да мора имати продукт, производ као исход.  Нагласак је стављен на кооперативно, сарадничко учење, активностима  ученика и менторској улози наставника.  Посебно смо се дотакли могућности да се кроз овај вид наставе подигне мотивација ученика, посебно ученика који су у ризику од осипања из образовног система. Делегирање задужења у оквиру групе и у складу са афинитетима ученика може да подигне мотивацију и подстакне ученика на учење. Извештавање о продуктима, на нивоу одељења, школе или локалне заједнице утиче на развој самопоуздања код ученика.

Након излагања, дати су примери, односно теме из различитих предмета (географија, историја, српски језик и књижевност, биологија, стручни предмети, посебно из области заштите животне средине).

У другом делу обуке, развила се дискусија о могућностима примене пројектне наставе у нашој школи.

Наставници су имали прегршт идеја на којин начин и кроз које теме обрадити пројектну наставу.

Договор је да на нивоу стручних већа наставници одреде теме које ће реализовати кроз пројектну наставу. Могу у оквиру једног предмета, а може и применом интердисциплинарног приступа.  На Педагошком колегијуму председници стручних већа ће изложити предлоге актива и предложити термине за реализацију пројектне наставе.

Top