О служби


Допринос у  успешном функционисању наше школе пружа и педагошка служба. Школски педагози својим стручним радом доприносе унапређивању васпитно-образовног рада школе и остваривања циљева и задатака предвиђених планом и програмом као и Годишњим и Школским програмом школе. Педагошка служба учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе. Заједно са наставницима  и одељењским старешинама прати и подстиче развој ученика.
Рад ове службе се одвија кроз следеће активности: 

Планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада: 

– помоћ у организацији такмичења, допунске,додатне наставе и др.
– помоћ наставницима, поготово приправницима у планирању наставних садржаја·  учешће у планирању и реализацији Годишњег програма рада школе, Школског   развојног плана и Школског програма
– унапређивање васпитног рада школе, посебно васпитног рада у одељенским заједницима.

 

Рад са ученицима: 

·  саветодавни рад са ученицима 
·  саветодавни рад у области професионалне оријентације 
·  пружање одговарајуће помоћи ученицима у формирању и активностима Ученичког парламента 
·  решавање актуелних наставних проблема 
·  рад са ученицима који су имали специфичне потребе (да побољшају успех и усвоје методе учења, да се професионално оријентишу,

– Оснаживање Ђачког парламента 
– Реализација радионица из програма репродуктивног здравља, рационализације учења, медијације, ненасилне комуникације
– Оснаживање и обука Вршњачког тима
     

Рад са наставницима и одељенским старешинама:

·  помоћ у реализацији наставног градива кроз размену о начину реализације 
·  решавање специфичних васпитних проблема 
·  помоћ у организацији часа, такмичења 
·  решавање проблема објективног начина испитивања и оцењивања ученика
– Помоћ приправницима у остваривању задатака програма увођења приправника у самостални васпитно-образовни рад


Рад са родитељима: 

·  индивидуални рад са родитељима чија деца имају одређене развојне тешкоће
– рад са родитељима на унапређивању породичног васпитања
– укључивање у рад Савета родитеља 


Рад у стручним органима: 

– учешће у раду Одељенских већа
– Учешће у раду Педагошког колегијума
– учешће у раду Наставничког већа 


Аналитичко-истраживачки рад: 

– истраживање о социјалном статусу ученика 
– акциона истраживања везана за подручја рада школе
– Самовредновање  рада школе

Педагошка служба укључена је у рад тимова,  често координира и иницира рад тимова задужених за развој школе. 

Top