Ритам радног времена


Школа ће према просторним могућностима и броју одељења организовати рад у две смене. У једној смени наставу ће похађати ученици првог и трећег разреда, а у другој смени ученици другог и четвртог разреда, с тим што ће се смене мењати месечно.

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА – време звоњења:

ПРВА СМЕНА
ДРУГА СМЕНА
час
почетак
крај
одмор
час
почетак
крај
одмор
1.
07:15
08:00
5 мин.
1.
13:15
14:00
5 мин.
2.
08:05
09:50
20 мин.
2.
14:05
14:50
20 мин.
3.
09:10
09:55
5 мин.
3.
15:10
15:55
5 мин.
4.
10:00
10:45
5 мин.
4.
16:00
16:45
5 мин.
5.
11:50
11:35
5 мин.
5.
16:50
17:35
5 мин.
6.
11:40
12:25
5 мин.
6.
17:40
18:25
5 мин.
7.
12:30
13:15
7.
18:30
19:15

         

Распоредом часова предвиђени су сви облици васпитно-образовног рада: редовна настава, допунски рад, додатни рад, часови одељенске заједнице, практичан рад, мастава у блоку, часови вежби, и други облици рада са ученицима, како у школи, тако и у предузећима где се обавља практичан рад.

Практичан рад се обавља на објектима школске економије, у школским радионицама, лабораторијама, као и предузећима са којима школа има склопљене уговоре за обављање ове врсте рада, због специфичности посла који се у тим предузећима обавља, и наставних садржаја који се тамо обрађују. Часови практичне наставе обављају се истог дана за ученике целог одељења, тако да се за одељење као целину не обезбеђује теоријска настава тог дана.

За наставу у блоку такође се не обезбеђује теоријска настава за тај дан – седмицу када одељење по распореду рада има наставу у блоку.

Бригу о раду школе воде дежурни наставници и радници који се одређују по пунктовима у школској згради и старају се о наменској употреби намештаја и школског инвентара, уласку у зграду и реду у школи. Дежурни наставници своја запажања уносе у књигу дежурних наставника.

Помоћно – техничко особље ради у две смене по распореду рада од 06:00 до 21:00 сати. 
Административно особље ради у првој смени.

На школској економији ради се по посебном распореду рада.

Top